Sortert avfall sparer naturen og blir til nye produkter

Vi sender avfallet til ulike gjenvinningsbedrifter der avfallet brukes som råstoff til nye produkter eller omdannes til energigjenvinning. Slik klarer vi å nyttiggjøre oss avfall uten å ta av naturens egne resusser. For tiden benytter vi oss av følgende ordninger:

Matavfallet ditt sendes til Iris Salten i Bodø hvor det blir til nærings- og blomsterjord.

Plastemballasjen din sendes til gjenvinning via Grønt punkt til fabrikker i Europa som smelter den om til plastgranulat som i sin tur brukes til å produsere nye plastprodukter.

Glass- og metallemballasje fra våre kommuner sendes
til gjenvinningsanlegget til Sirkel på Onsøy utenfor
Fredrikstad. 100% blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye
produkter. Glass kan gjenvinnes til nye produkter eller som for eksempel byggematerialet Glasopor. Hermetikk kan
gjenvinnes og bli til nye produkter som ny hermetikk,
stekepanner, bildeler, kleshenger, sykler o.l.

Papiret du sorterer blir sendt til Norske Skog på Skogn i
Trøndelag som omgjør det til en papirmasse som igjen blir nytt papir.

Restavfall som ikke kan sorteres, blir energigjenvunnet. Restavfallet sendes til Kiruna i Sverige hvor det brennes i forbrenningsanlegget. Varmen fra forbrenningsanlegget går til fjernvarmeanlegget som varmer opp både offentlige og private bygg i den nord-svenske kommunen.